ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาเข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน