คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

 

การลงทะเบียนชุมนุม

ใช้รหัสประจำตัวนักเรียนและรหัสประจำตัวประชาชน
ในการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน


ข้อตกลงการสมัครกิจกรรมชุมนุม

1.การสมัครเป็นสมาชิกชุมนุมใดนั้น ต้องเป็นสมาชิกตลอดปีการศึกษา

2.การขอเปลี่ยนชุมนุม นักเรียนต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชุมนุม ภายใน 2 สัปดาห์
หลังจากวันรับสมัครครูที่ปรึกษาชุมนุมใหม่ยินดีรับเป็นสมาชิก หลังจากวันที่กำหนดนี้ห้ามเปลี่ยนชุมนุม

3.หากนักเรียนหลีกเลี่ยงหรือไม่เข้าชุมนุมตามเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน
จะมีผลการเรียน “มผ” ส่งผลให้นักเรียนไม่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน