รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 “ไปบินกัน” (นักบินน้อย)
สถานที่เรียน : ห้อง 113 อาคาร 1 และอาคารอเนกประสงค์
หมายเหตุ : คุณสมบัติพิเศษ มีความสนใจในการลงมือปฏิบัติ มีความอดทน และความรับผิดชอบ
1.นางสาวดวงกมล จิตชัย
2.นางสาวสุชัญญา อุดมลาภ
30 25
2 Chinese Movie
สถานที่เรียน : ห้อง323
1.นางสาวญานิกา ผลงาม
20 20
3 Chinese Cooking
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 327
1.นางสาวกัญญาภัค เกตุแก้ว
25 28
4 DIY (ภาษาไทย)
สถานที่เรียน : ห้อง 424
1.นางสาวจริยา บิลเหล็บ
20 20
5 English Club
สถานที่เรียน : ห้อง 328
1.นางสาวณฤดี เคนดวงจันทร์
15 15
6 Games Only
สถานที่เรียน : ห้อง 326
1.นางสาวสิริพร ลิ่มเหมาะ
20 11
7 GSP สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง418
หมายเหตุ : มีความสามารถหรือสนใจสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม gsp
1.นางสาวกัญจนะ มิตรวงค์
10 6
8 Listening
สถานที่เรียน : อาคาร 3 ห้อง 324
1.นางสาวธิดารัตน์ กาพันธ์ดุง
20 7
9 Play and Learn
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 322
1.นางสาวมิมปี หลงสัน
20 6
10 Robotic
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2
หมายเหตุ : ีประสบการณ์ทักษะการใช้งานวัสดุอุปกรณ์งานช่างเบื้องต้น -มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น -มีควา
1.นางสาวปรารถนา โลหกุล
21 18
11 Science Show
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 115
1.นางสาวปทุมพร บัวแก้ว
20 12
12 Skill- GSP-Game Integrat with Math
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 221
1.นางเรณู กู้เขียว
20 16
13 STEM
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 121
1.นางวรรณา หมุนขำ
20 20
14 คณิตพิชิตบอร์เกม
สถานที่เรียน : ห้อง415
หมายเหตุ : เคยผ่านการเล่นบอร์ดเกมต่างๆมาบ้างแล้ว
1.นางสาวจิรสุตา นวนน้อม
20 14
15 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 428
1.นางแก้วตา ชูกลิ่น
30 28
16 งานผ้าพาเลิน
สถานที่เรียน : ห้องผ้า (เสมารักษ์)
1.นางสาวเพ็ญศรี หนูลอย
20 20
17 ชุมนุมก้าวทันโลก
สถานที่เรียน : ห้อง 314
1.นางจันทิมา จิตสว่าง
2.นางอรอุมา สิริกุล
40 32
18 ซูโดกุ
สถานที่เรียน : ห้อง 222
1.นางสาวนิรัตน์ดา ยิ่งยวด
20 20
19 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
1.นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์
25 26
20 เทเบิลเทนนิส
สถานที่เรียน : หน้าสนามเปตอง
1.นายดุสิต แจ่มใส
20 18
21 นักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : โดมร่มเย็น
1.นายสงัด จิตสว่าง
- - - 50 56
22 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : - ห้องนาฏศิลป์
1.นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์
30 33
23 แบดมินตัน
สถานที่เรียน : อาคารจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
1.นายณรงค์ นาคง
21 21
24 เปตอง
สถานที่เรียน : สนามเปตอง หน้าอาคาร4
1.นางสาวพวงทรัพย์ แซ่ลิ่ม
20 23
25 พระพุทธศาสนา
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 212
1.นางสาววาสนา สินธพ
20 7
26 เพื่อนที่ปรึกษา
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว อาคารเรียน 2
1.นางสาวเครือมาส ชุมอินทร์
20 21
27 ภาษาญี่ปุ่นฮาเฮ
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 325
1.นางสาวป.สลิล พรหมนิล
20 19
28 มัดย้อม
สถานที่เรียน : ห้องอาเซียน 311
1.นางสาวลดาวัลย์ นันทบุตร
20 21
29 ยุวกวีศรีท้ายเหมือง
สถานที่เรียน : ห้อง 422
1.นางสาววรกร ช่างสาน
15 10
30 ยุวบรรณรักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุดโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
1.นางสาวชนิดา จิตตกาญจน์
20 22
31 รอบรู้
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 112
1.นายชนินทร์ ตันพิพัฒน์
20 17
32 รีไซเคิล
สถานที่เรียน : ห้อง 313
1.นายมะกอรี อีแต
2.นายสรรเพชร ชูเเก้ว
25 25
33 เรือพาย
สถานที่เรียน : ใต้อาคารเรียน 3
1.นายสกล กิจกล้า
20 19
34 โลกคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง224
หมายเหตุ : มีความสามารถในการคิดคำนวณ และความชื่นชอบในรายวิชาคณิตศาสตร์
1.นายปิยวัฒน์ มูห่ำหมัด
15 12
35 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ศูนย์วัฒนธรรม โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
1.นางสาวกรกช ฉันทวิชานนท์
50 37
36 ว่ายน้ำ
สถานที่เรียน : สระว่ายน้ำ
1.นายพิรวิชญ์ มิตรงาม
25 25
37 วิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 122
1.นายสมจิต หมุนขำ
20 20
38 ศิลป์อาหาร
สถานที่เรียน : ห้องการงานอาชีพ 003
หมายเหตุ : มีประสบการณ์ทักษะทางด้านการทำอาหาร
1.นางสาวศิริรัตน์ เขมาชีวะ
20 18
39 ศิลปะ
สถานที่เรียน : ห้องทัศนศิลป์
1.นางสาวมณีรัตน์ ทองสพรั่ง
20 21
40 สนุกกับข่าว
สถานที่เรียน : ห้อง321
1.นางสาวดุษฎี ศรอินทร์
18 17
41 สังคมดี มีสุข
สถานที่เรียน : ห้อง 317
1.นายธรรมนูญ บุรพชนก
20 14
42 สานฝันปันข่าว
สถานที่เรียน : ห้อง 315
1.นางสาวกัลนิกา เกลี้ยงเกลา
20 16
43 หมากรุกไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 001
1.นายอนุทิน หมึกแดง
20 18
44 หมากฮอสไทย
สถานที่เรียน : 124
1.นายนิพัทธ์ แซ่ขิ้ว
20 22
45 ห้องสมุดพาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้องสมุดโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
1.นายสุชาติ ทองเกื้อ
20 20
46 อิสลามศึกษา
สถานที่เรียน : ห้องโสตฯ
หมายเหตุ : นับถือศาสนาอิสลาม
1.นางสาวลดาวัลย์ นันทบุตร
100 58